Babzman
Image default
Accueil » SOULET ATTOUCHE : partie II, Traduction : Dr Rachid MESSAOUDI
Raconte-moi le Chaabi

SOULET ATTOUCHE : partie II, Traduction : Dr Rachid MESSAOUDI

ceriseCette deuxième partie de la qacida souligne l’éloquence et l’imagination du poète BENSLIMANE. Admirez les métaphores et la manière fière de défier ses détracteurs en poésie pour la plupart plus âgés que lui.

 

قلبك هاني   و انا من الجفا قلبي كاوي

زور احبيبك يا راحة العقل زهو القلب المرعوش ضد في ذوك الّرقبان

عالج من طال اهواك به ما صاب امداوي

غير الهجرة راني بسيوفهتا بالماضي مبطوش تّبعت اهواك از مان

و اعلى  الأيام الفايتة من غير ازهاوي

بالموسيقة وطيور ناطقة و اسبيغت لرموش

بالماية و الزيدان

وتسارح بالحرجات كل تسريح امساوي

ومخايد واخوامي على الّرقى و الرقيب عّنا محشوش

دبا ذهبت لحزان

يا الّداعي بالغيوان جيب عشقك مخاوي

لو شفت اغزالي كامل البها ما حمل عّطوش

عشقي وهواك اقران

Ton cœur est paisible tandis que le mien brûle de la séparation

Rends visite à ton bien aimé paix de l’esprit gaité du cœur tremblant pour défier ces épieurs

Guéris celui dont ton amour perdure  sans qu’il n’y trouve remède

 Je ne vis  que la séparation avec ses épées  tranchantes qui m’anéantissent

Je traîne ton amour depuis longtemps

Avec  des jours passés sans joies

Sans  la musique,  sans des oiseaux roucoulant et sans celle aux yeux teintés,

Jouant en maya et en zidane (modes musicaux andalous)

Et sans les carpettes à franges bien alignées

Les coussins et les tapis raffinés et le voyeur soustrait (à notre regard)

 Notre malheur s’en irait alors sur le champ

Ô toi qui te targues de passion dévoile ton amour pour le comparer au mien

Si tu voyais ma bien -aimée à la beauté rayonnante,   tu n’aurais pas accablé Attouche,

Nos amours étant semblables.

عاشق  لريام هبيل غصنه لاويي

قلبه مثل  القمري اذا اجيه الّرامي بجيوش

ما تعمر بيه اوطان

جلت في ديوان الوالعات شلآ ما ناوي

و رّقبت على جفر الهوى لقيت لساسه مغشوش ما خّرجني ديوان

جيب يماير الغرام كيف جاب الغذراوي

يا من قلبه بعواصف الهوى دون لغا مفتوش

ما يدري له بيبان

طبعك نيري و الّنار ضّدها طبعي ماوي

انا بعد بحري سقي به البحر المعطوش

حملت منه ودان

و اسقيت وطاها و الجبال ربوه و اعداوي

فّدانك بالّدعوة نّقاص دون مناجل محشوش

شعلت فيه الّنيران

Le coureur de filles est un fou qui se perd  et son destin est  tortueux

Son cœur est un tel le pigeon envahi par une multitude de flèches décochées tant il ne sait plus où se poser

J’ai parcouru les poésies des passionnées malgré moi

J’ai arpenté les berges de l’amour et j’ai trouvé ses fondations  contrefaites

Et  brûlées  sous les flammes

Restitue les affaires d’amour comme l’a fait l’amoureux (allusion à Abdelaziz El Maghraoui)

O toi dont le cœur non pénétré par l’amour et subissant ses vents  tu en ignores les fondements

Tu es de nature flambante et contre le feu ma nature s’apparente à l’eau

Au-delà de ma mer, j’ai irrigué la mer assoiffée qui fait déborder les oueds

J’ai irrigué vallées et monts, tertre et  rivages

Ton champ par l’anathème est pelé sans coups de faucille dénudé

Et  envahi par le feu

 

ذوق امصال الّشهدات يا اّلي جبحه خاوي

جّنب يا داخل في طريق هذا الغا ر المنبوش

خوف لديغ الّشيطان

وخمد في شعابك يا شبيه الّذيب العاوي

لا تعمل جّرة اصيبك ضرغم لوحوش

يقطع لك الّطرقان

و اعمل خيرة فالّشر روح بعلامك طاوي

ونظرليام الفايتة مثيل دّراج الّدردوش

لازايد لا نقصان

يجزاك من الهربات يا اّلي عيبه كاوي

بعد كويت كالجاب راه عندي لك النمروش

و المسمار الوّزان

جاح رياضك من قّلة الّسقا غرسك لاوي

دارت بيك سياتل مخّولة يا قرعي لمشوش

زلغو بك الفيران

باش اتعارض وهب الحبار لفظك زنقاوي

 

Goûtes  au liquide  du pain de miel toi dont la ruche est déserte

Ecartes-toi du chemin que tu abordes  vers le trou fermé par  le paroir du maréchal- ferrant au risque d’être marqué au fer satanique

Fais- toi discret dans ton trou,  ô toi qui ressemble au loup  qui hurle

N’ose aucun geste au risque que le roi des animaux ne découvre ta cachette

Et te couperais tout chemin

Fais à mauvaise fortune bon cœur et vas-t-en avec ton drapeau en berne

Et regardes tes jours passés comme des escalades de bavardages

Sans plus .

Trêve de fuite ô toi au mal brûlant

Après avoir enduré comme l’ânesse, me voici  possesseur pour toi du paroir et de l’aiguille de la balance

Ton jardin s’est tari par manque d’eau et tes plantes se sont pliées

Tu es entouré de montures épuisées tes  chats sont imberbes  et tu es trahi par les rats

Avec quoi  feras tu face au diseur de poésie, tes mots sont issus de la rue (vulgaires et banals)

هذي حجرة لعبار كان تّم شي صح الّنوش

لا تدعي  بالبهتان

ماني جاهل  ماني جحيد ماني سفساوي

حاضي عرضي و مرّوتي و لغدر ما نعرف لوش

ماني صاحب ختلان

خذ أ راوي حّلة كعروسة فكساوي

عندك يغّرك في طريقها لا تضحى مقدوش

ويحسدك فالاحسان

ما ظبّياشي عليك يحفظها راوي

يوجبها في يديه  لا غنا ينبح شي برهوج يوجبها في يديه  لا غنا ينبح شي برهوج

يكسر له الّنيبان

و اسلامي على لشياخ ما فاح بالمسك و جاوي

من قلب سليم اهداه بن سليمان بلا مغشوش

بفضل عظيم الّشان

غّني يا حّفاظي و قول قال المعناوي

الغايس في الّدعوة انزيد له اذا ما قّدوش

ما نحتج له عّوان

C’est une pièce sans pareille (comme la pierre que les hommes soulèvent pour rivaliser en force) qui dévoile le plus fort après l’épreuve

Je ne suis ni ignorant, ni  partial ni ne trahit la parole donnée

Préservant mon honneur et mes origines et ignorant  la trahison, je  ne suis pas fourbe

Prends amoureux cette poésie  telle une mariée parée

Prends garde de ne pas être trompé  par lui (Satan) sur le chemin de ta vie pour  finir à ses ordres et  le laisser te jalouser pour tes vertus

Je compte sur toi pour qu’elle soit apprise par un diseur, l’honorera entre ses mains pour que ne l’aboie pas quelque abruti auquel tu casserais les dents

Mes hommages vont aux maîtres à travers  des relents de musc et d’encens

Offerts du cœur sain de BENSLIMANE sans imposture par la faveur de Du Plus Prestigieux (Dieu)

Chantes ô toi qui apprends mes paroles et dis les mots de la morale du poète

A celui qui est égaré de la question, je pourrais en rajouter si cela ne lui suffisait pas et je ne  lui contesterais même pas un aide!

 

Dr Rachid MESSAOUDI

  1. Illustration : huile sur toile « La cerise du paon« , Hocine Ziani

 

 

 

 

Articles similaires

Laissez un commentaire